Day

September 5, 2021

INVITAȚIE LA FOTBAL

𝐈𝐍𝐕𝐈𝐓𝐀𝐓̦𝐈𝐄 𝐋𝐀 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓, 𝐒𝐀̂𝐍𝐀̂𝐓𝐀𝐓𝐄 𝐒̦𝐈…. 𝐅𝐎𝐓𝐁𝐀𝐋 𝐂𝐮 𝐩𝐞𝐬𝐭𝐞 𝟑𝟐𝟎 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐢 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭̦𝐢 𝐥𝐚 𝐨𝐩𝐭 𝐜𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐯𝐚̂𝐫𝐬𝐭𝐚̆, 𝐒𝐂𝐌 𝐑𝐦. 𝐕𝐚̂𝐥𝐜𝐞𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐭𝐚̆ 𝐭𝐨𝐭̦𝐢𝐢...
Read More